Vilkår & Betingelser

1. Anvendelse af handelsbetingelser

1.1 Nedenstående handelsbetingelser (herefter benævnt ”Handelsbetingelser”) er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer af produkter, services og forbindelser fra TD-K A/S, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

1.2 Betingelserne gælder alle ydelser, som TD-K A/S leverer i henhold til indgået aftale (herefter benævnt ”Aftale”). Kunden er forpligtet af den indgåede Aftale og disse Handelsbetingelser i hele Aftalens løbetid, idet Aftalen alene kan opsiges på de vilkår, der fremgår af Aftalen.

1.3 Aftalens evt. specifikke forhold har dog forrang frem for nærværende Handelsbetingelser.

2. Levering

2.1 Ved levering af fysiske produkter anses levering for sket, når produktet overleveres til fremmed fragtfører, på hvilket tidspunkt risikoen samtidig overgår til Kunden. Med mindre andet er aftalt, anses levering af softwareprodukter for sket, når produkterne er udleveret fra TD-K (ab lager).

2.2 Det i Aftalen anførte leveringstidspunkt er vejledende og kan af TD-K A/S ændres uden forudgående varsel, f.eks. men ikke udelukkende på baggrund af 3. parts leverance.

2.3 TD-K A/S tager forbehold for, at det forventede leveringstidspunkt kan blive udskudt, og der kan ikke gøres krav gældende mod TD-K A/S som følge af forsinket levering i forhold til det aftalte leveringstidspunkt, uanset årsagen til forsinkelsen.

2.4 Kunden er til enhver tid forpligtet til at give TD-K A/S – og dennes evt. underleverandører – adgang til de faciliteter som efter TD-K A/S skøn måtte være nødvendige for at oprette den aftalte løsning, samt i øvrigt medvirke loyalt til oprettelsen af løsningen.

3. Oprettelse

3.1 Oprettelse af den aftalte løsning foretages inden for almindelig arbejdstid (mandag – fredag kl. 8:00 – 16:00). Hvis Kunden ønsker oprettelse uden for almindelig arbejdstid eller hvis det af Kunden ønskede leveringstidspunkt nødvendiggør oprettelse uden for almindelig arbejdstid, betaler Kunden særskilt herfor i henhold til separat aftale.

3.2 Kunden betaler for oprettelsen af løsningen i overensstemmelse med de i Aftalen angivne priser. For levering af netværksforbindelse omfatter oprettelsen alene levering til installationsadressens ydermur eller TD-K A/S termineringspunkt i en bygning, og omfatter derfor eksempelvis ikke omkostninger til intern kabling og etablering af indendørs føringsveje, enten fra ydermur eller fra TD-K A/S termineringspunkt i en bygning. Kunden betaler særskilt for alle øvrige omkostninger, der måtte være forbundet med etableringen af løsningen, herunder gennembrydning af mure og tilsvarende foranstaltninger, samt medgået arbejdstid. I forbindelse med leveringen skal Kunden, hvis det rekvireres af TD-K A/S, fremskaffe plantegninger over lokationsadressen. Projektkoordinering i forbindelse med oprettelsen til ansøgning om kablingstilladelser og andre sager internt vil blive udført mod Kundens betaling efter nærmere aftale. Såfremt det ikke fremgår af Aftalen, at oprettelsen er inkl. intern kabling og andre opgaver forbundet med installationen, vil TD-K A/S udføre dette mod særskilt betaling. Udstyr fremsendt med post afregnes med et transporttillæg.

3.3 I forbindelse med oprettelse af løsningen, skal Kunden bistå med en person som i samarbejde med TD-K A/S, på installationsadressen eller via fjernadgang, kan idriftsætte løsningen, såfremt Kunden eller TD-K A/S ønsker dette. TD-K A/S kan ikke gøres ansvarlig for udgifter til Kundens personale hertil eller tredjemand. TD-K A/S kan ej heller gøres ansvarlig for opsigelse af eksisterende ydelser hos Kunden eller tredjemand og kan ved en forsinket levering ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab eller omkostninger forårsaget heraf. Såfremt Kunden ønsker at TD-K A/S fysisk skal idriftsætte løsningen på installationsadressen, skal Kunden betale særskilt herfor i henhold til separat aftale.

3.4 Udgifter til eventuelle bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, der er en nødvendig følge af fiberfremføring, opsætning, nedtagning eller flytning af TD-K A/S installationer, påhviler Kunden.

4. Vedligeholdelse og tekniske krav

4.1 Kunden er til enhver tid ansvarlig for levering af de til den tekniske installations drift nødvendigheder, f.eks.; a. Al levering af strøm
b. At det tekniske udstyr opbevares under passende temperatur- og fugtforhold
c. At det tekniske udstyr placeres efter TD-K A/S anvisninger

4.2 TD-K A/S foretager vedligeholdelse og fejlretning og bestræber sig på at sikre, at Kundens brug af den aftalte forbindelse udsættes for minimal afbrydelse eller funktionsforringelse. I tilfælde af midlertidig afbrydelse eller midlertidig nedsættelse af funktionaliteten i forhold til den aftalte løsning, f.eks. nedsat hastighed, skal TD-K A/S ikke være ansvarlig for refusion eller nedsat pris.

4.3 Kunden må ikke foretage vedligeholdelse på den aftalte forbindelse og tilhørende udstyr, og må ikke tillade eller anmode andre end TD-K A/S om at foretage vedligeholdelse eller fejlretning på dette. Kunden vil være fuld erstatningsansvarlig for eventuelle tab som følge af uautoriseret vedligeholdelse eller fejlretning udført af Kunden eller en af Kunden antaget tredjemand.

4.4 Kunden er forpligtet til at vedligeholde eget udstyr. Hvis Kundens udstyr eller interne net, der tilsluttes TD-K A/S forbindelse, giver anledning til forstyrrelser i netværket, er Kunden på TD-K A/S foranledning forpligtet til straks at afbryde tilslutningen. TD-K A/S forbeholder sig til enhver tid retten til at afbryde Kundens tilslutning til TD-K A/S forbindelse.

4.5 Kunden skal for egen regning bistå TD-K A/S ved alle typer af fejlsøgning.

4.6 Kunden er forpligtet til løbende at holde TD-K A/S orienteret om tekniske og administrative kontaktpersoner hos Kunden.

4.7 TD-K A/S kan under ingen omstændigheder blive gjort ansvarlig for omkostninger forbundet med den tid som Kundens eget personale eller en af Kunden antaget tredjemand måtte anvende i forbindelse med løsningen.

5. Priser

5.1 Alle priser er angivet ekskl. moms ab sælgers lager.

5.2 Alle priser kan blive reguleret 1 gang årligt i henhold til bl.a. nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, dog minimum 3%

6. Betaling

6.1 Betalingsforpligtelsen forfalder til betaling senest 8 dage fra fakturaens datering. I tilfælde af manglende betaling, pålægges rente svarende til 2 % pr. påbegyndt måned. Software og hardware produkter faktureres ved levering, og konsulentydelser faktureres løbende. Hostingydelser faktureres månedligt forud. Første fakturering omfatter perioden fra datoen for indgåelse af en leveranceaftale og frem til udløbet af den efterfølgende kalendermåned. Såfremt en faktura ikke er betalt inden forfaldstidspunktet, forbeholder TD-K sig retten til at suspendere produkter og/eller ydelser. Herefter forbeholder TD-K sig retten til at slette eventuelle produkter. TD-K vil i den forbindelse kun udlevere data til Kunden under forudsætning af samtidig betaling af ethvert udestående beløb. Fakturaer fremsendes via e-mailadresse eller via elektronisk fakturering (EAN). Såfremt fysisk faktura ønskes, fremsendes denne mod et faktureringsgebyr på DKK 50 pr. faktura.

7. Aftaleperiode

7.1 Aftalen er uopsigelig for Kunden fra underskriftsdatoen og til udløbet af den bindingsperiode (”Bindingsperioden”), som fremgår af Aftalen, hvorefter Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Bindingsperioden regnes altid fra idriftsættelsestidspunktet og Aftalen kan således tidligst opsiges med virkning fra udgangen af en måned efter udløbet af Bindingsperioden. TD-K A/S er til enhver tid berettiget til at opsige Aftalen med et varsel på 3 måneder til udgangen af en måned.

8. Udstyr

8.1 Alt udstyr, installationer samt hvad, der i øvrigt fremgår af Aftalen eller er nødvendigt for installationen eller udførelsen af løsningen, tilhører TD-K A/S, med mindre der i særskilt aftale angives anderledes. Der gives med Aftalen alene Kunden en ret til at benytte dette udstyr. Kunden er således i enhver henseende uberettiget til at disponere over udstyret og installationerne.

8.2 Det er Kundens forpligtelse at sikre, at de omgivelser, hvori TD-K A/S udstyr og installationer befinder sig, er i en sådan stand, at TD-K A/S udstyr og installationer ikke udsættes for fare for undergang, beskadigelse eller værdiforringelse, og Kunden skal til enhver tid opfylde de retningslinjer, som TD-K A/S måtte give herom. Kunden er pligtig at forsikre sig mod undergang, beskadigelse eller værdiforringelse af TD-K A/S udstyr og installationer.

8.3 Ved aftalens ophør skal Kunden straks nedtage samt returnere TD-K A/S udstyr til TD-K A/S, der er udleveret eller opsat i forbindelse med nærværende Aftale. Omkostningerne ved returnering afholdes af Kunden. Såfremt Kunden ikke nedtager og returnerer udstyret inden 8 dage fra aftalens ophør, vil TD-K A/S være berettiget til at udføre dette arbejde og kræve betaling herfor. Nægtes TD-K A/S adgang til sit udstyr, vil kunden blive pålagt alle de omkostninger der er forbundet med at skaffe sig adgang til udstyret via fogedretten.

8.4 Kunden er uberettiget til at udøve tilbageholdsret i TD-K A/S’s udstyr, uanset om kunden har et modkrav.

8.5 Såfremt Kunden kommer under rekonstruktion eller konkursbehandling skal alt TD-K A/S’s udstyr omgående tilbageleveres, medmindre rekonstruktøren eller kurator meddeler, at man indtræder i aftalen. Tilbageleveres udstyret ikke senest 14 dage efter skriftligt påkrav herom, anses udstyret som købt af boet og vil blive faktureret overfor boet.

8.6 Ved ophør af aftalen er kunden selv ansvarlig for eventuel reetablering efter nedtagning af TD-K A/S’s udstyr. Det samme gælder, hvis TD-K A/S selv har afhentet sit udstyr, jfr. pkt. 8.3. TD-K A/S kan aldrig gøres ansvarlig for skader hos kunden som følge af nedtagning af udstyr.

9. Rettigheder til data

9.1 Kunden har ejendomsretten til de data, der er registreret af Kunden ved drift i forbindelse med en leveranceaftale.
Brugerdata (herunder mailboksdata, office-filer og andre applikationsfiler samt databaser, dog aldrig backup eller imagefiler til virtuelle servere) kan til enhver tid rekvireres af Kunden på et sådan medie, som TD-K måtte bestemme og mod særskilt betaling. Der faktureres efter medgået tid ved TD-Ks håndtering heraf, jf. TD-Ks prisliste gældende på tidspunktet for TD-Ks håndtering heraf.

10. Garantier

10.1 Kunden afgiver følgende garantier overfor TD-K A/S:
a. Kunden er bekendt med de love og regler, der er gældende for Kundens virksomhed. Kunden garanterer, at så længe Aftalen er gældende, vil Kundens virksomhed ikke indeholde eller transmittere materiale, som er i strid med gældende lovgivning. Hvis Kunden overtræder loven, vil TD-K A/S efter eget skøn være berettiget til på enhver måde at forhindre adgang til sådanne ulovlige materialer og/eller ophøre med at levere ydelser til Kunden, herunder suspendere eller afbryde leverancer til Kunden med øjeblikkeligt varsel.

10.2 TD-K A/S stiller alle aftalte services, produkter og forbindelser til rådighed, som de er og forefindes. TD-K A/S giver ingen udtrykkelige eller underforståede garantier, og TD-K A/S fraskriver sig ethvert ansvar med hensyn til færden, tilfredsstillende kvalitet, krænkelse eller egnethed til et specielt formål samt garantier som følge af handelsskik, kutyme eller handelspraksis.

11. TD-K A/S ansvarsbegrænsning

11.1 TD-K A/S er ikke ansvarlig for noget tab, som Kunden lider som følge af, at Kunden ikke opfylder sine forpligtelser (som beskrevet i nærværende Aftale og nærværende Handelsbetingelser) over for TD-K A/S eller tredjemand.

11.2 TD-K A/S er ikke ansvarlig for forringelse eller skade på ydelser beskrevet i denne Aftale eller for nogen virkningsfejl eller funktionsfejl af disse ydelser, eller nogen utilgængelighed, forsinkelse, nedlæggelse eller afbrydelse, der skyldes Kundens eller 3. mands handlinger eller undladelser.

11.3 TD-K A/S anses for frigjort for enhver forpligtelse over for Kunden som følge af omstændigheder, der forhindrer Aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, herunder arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som TD-K A/S ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, enhver form for strømsvigt, nedbrud på hele eller dele af internettet, andre netværks de-routing, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller forhold, som ligger uden for TD-K A/S kontrol.

11.4 TD-K A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller konsekvenstab, herunder omkostninger til at konstatere eller lokalisere mangelfulde produkter eller skader.

11.5 TD-K A/S har intet ansvar i relation til tab, beskadigelse eller forurening af data og lignende. Kunden er forpligtet til at forsikre sig mod tab af data og lignende.

12. Underleverandører

12.1 TD-K A/S er berettiget til helt eller delvist at anvende underleverandører til udførelse af de leverede ydelser. I den forbindelse giver Kunden tilladelse til, at data om Kunden, hvis nødvendigt for at underleverandøren kan varetage sine opgaver over for TD-K A/S, må overføres til underleverandøren.

13. Flytning, overdragelse og videresalg

13.1 Uanset at Kunden fraflytter en lokalitet eller ikke ønsker at benytte løsningen på en lokalitet, er Kunden forpligtet til at betale for løsningen til den pågældende lokalitet i hele bindingsperioden.

13.2 Kunden skal orientere TD-K A/S om planlagt flytning senest 3 måneder forud for flyttedatoen.

13.3 Kunden er ikke berettiget til at videresælge de af TD-K A/S leverede ydelser til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra TD-K A/S.

13.4 Kunden er ikke berettiget til at overdrage Kundens rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand, med mindre den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser, og TD-K A/S forudgående har godkendt overdragelsen skriftligt.

13.5 TD-K A/S er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen og nærværende Handelsbetingelser til tredjemand.

14. Tavshedspligt

14.1 Enhver af parterne og dennes medarbejdere har under og efter aftaleperioden tavshedspligt med ethvert forhold, som de måtte få kendskab til hos den anden part eller tredjemand, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller som bliver foreskrevet af den anden part. Dette gælder dog ikke informationer, som er alment tilgængelige. Ingen af parterne må ej heller selv udnytte sådanne informationer til skade for den anden part eller tredjemand.

14.2 Alle oplysninger, uanset skriftligt, mundtligt eller elektronisk, som overlades af TD-K A/S til Kunden i forbindelse med Aftalen og de services, der leveres i henhold til Aftalen, må ikke kopieres, videregives, reproduceres eller overlades til tredjemand uden TD-K A/S skriftlige samtykke.

15. Misligholdelse

15.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er TD-K berettiget til med øjeblikkeligt varsel at hæve aftalen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom. Det præciseres, at enhver form for manglende rettidig betaling fra Kundens side, krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder overtrædelse af ophavsret, patentret, licensrettigheder, varemærkeret eller mønsterbeskyttelse, udgør væsentlig misligholdelse.

15.2 Såfremt der på Kundens data findes strafbart materiale, materiale som krænker tredjemands rettigheder, materialer, som er i strid med gældende lovgivning eller TD-K A/S Brugerpolitik, jf. pkt. 14, er TD-K A/S berettiget til a. at ophæve Aftalen
eller
b. at suspendere eller afbryde Aftalen og de heraf omfattede ydelser med øjeblikkelig virkning, indtil Kunden har udbedret forholdene og løst tvisten med tredjemand, herunder offentlige myndigheder.

15.3 TD-K A/S er i de i pkt. 15.1 og 15.2 nævnte tilfælde berettiget til at kræve erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom.

16. TD-K A/S Brugerpolitik

16.1 Kunden er forpligtet til at overholde TD-K A/S Brugerpolitik.

16.2 Kunden må ikke benytte TD-K A/S netværk, servere eller ydelser til at udføre handlinger, som er i strid med TD-K A/S
Brugerpolitik, herunder men ikke begrænset til
a. at overtræde gældende love, regler og retningslinjer,
b. at overtræde TD-K A/S Brugerpolitik hos de netværk, maskiner eller servere, som nås ved at benytte TD-K A/S netværk, c. at krænke andres privatliv,
d. at overtræde retningslinjerne for udsendelse af markedsføringsmateriale via e-mail,
e. uautoriseret brug af maskiner og netværk,
f. forsøg på at kompromittere sites og servere (f.eks. DDOS angreb),
g. falsificere headerinformation eller brugeridentifikation,
h. distribuere ondsindede programmer til netværk eller maskiner (f.eks. vira, orme, trojan horses, etc.),
i. monitorere eller scanne andre netværk uden tilladelse,
j. ødelægge sikkerheden eller forstyrre internet kommunikationen, herunder skaffe (adgang til) data, som Kunden ikke bør have adgang til eller logge på en server, hvortil Kunden ikke bør have adgang til,
k. udføre hvilken som helst form for netværk monitorering (f.eks. packet sniffer) med henblik på at fremskaffe data, som ikke er tiltænkt Kunden,
l. forsøge at omgå bruger authentication eller sikkerheden på enhver host eller network (“cracking”),
m. bruge ethvert program/script/kommando eller sende beskeder af enhver art, som er designet til at ødelægge eller forstyrre maskiner, servere og netværk – både lokalt eller via internettet,
n. sende unsolicited bulk email (“SPAM”),
o. opretholde og drive en open mail relay,
p. samle e-mail adresser fra internettet med henblik på at sende unsolicited bulk e-mail (”SPAM”),
q. sende eller modtage copyright-krænkende eller ulovligt materiale,
r. opbevare ulovligt materiale på servere, maskiner, udstyr m.v., som er placeret på eller tilknyttet TD-K A/S netværk, s. oplyse falsk eller ukorrekt data på sign-up formularer,
t. forsøge at forstyrre eller ødelægge den måde, hvorpå TD-K A/S måler båndbredde-forbrug, strøm og andre services, samt
u. andre tilsvarende handlinger, som tjener samme formål eller har samme konsekvens som de under a. – t. nævnte handlinger, eller som i øvrigt af TD-K A/S vurderes at være et forsøg på at omgå Aftalen, Handelsbetingelser eller TD-K A/S Brugerpolitik.

17. Ændringer i Handelsbetingelser

17.1 Væsentlige ændringer i Betingelserne, herunder priser, betaling, opsigelse samt væsentlige ændringer i indholdet af de ydelser, som leveres i henhold til Aftalen, kan kun foretages af Selskabet med 3 måneders varsel til den første i en måned.

18. Tvister og lovvalg

18.1 Enhver tvist mellem TD-K A/S og Kunden i anledning af en aftale mellem parterne eller forståelsen af nærværende Handelsbetingelser skal afgøres efter dansk ret ved TD-K A/S værneting. TD-K A/S skal dog være berettiget til at kræve, at en tvist afgøres ved voldgift i henhold til reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut.